TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Cơ Học Ứng Dụng - Cơ Học Đất (Lê Xuân Mai) phần 10

Pha rắn của đất gồm nhiều thành phần có tỷ lệ thay đổi khác nhau như tinh thể sét và các khoáng phi sét (non-clay minerals), các loại đất sét phi tinh thể (vô định hình-noncrystalline), vật chất hữu cơ, và các loại muối kết tủa. | ơn định cua mái doc ơn định mái doc đất rời Công thức cơ bản của hệ so an toàn on định Xem một mái doc cấu tao tự nhiên báng đất rời. Thánh phán gáy trựờt xuong lá lực trì T Thánh phán chong lái lực trì trên lá T W. cosp . g LI lá hê sô má sát tánọ Hê soán toán on định lá W P ọ_ ọ F W P P co thê noi đoi vời đát rời khi goc má sát trong cUá đát đung báng goc chuoi tự nhiên cUá mái doc tá co cán báng xáy rá. Ro ráng - Tính on định cuá mái doc đát rời khong phu thuọc chiêu cáo cuá mái doc cung khong phu thuoc tráng thái kho háy ựờt cuá đất rời. Chỉ khi co áp lực thuy đong mái doc mời bị nguy hiêm hờn luc đo con co sự loi thêo cot liêu hát đát trong nên tuon cháy thêo dong thấm. Vì A i As Pt grádiên thuy lực cuá dong thám Y Pt ọ Hê so án toán on định F ------------- --------- Ynuoc Pt Yim Pt Y hn ọ Y nuoc Y m Pt a ọ 0-5 P Kết luán Ap lực thuy đong lám giám hê soán toán on định gán nhự chỉ con 50 Tính hệ sô an toàn ôn định khi mải doc đảt rời không đông nhảt môt phản ngảm trong nứớc Ngoái viêc xêt on định cuá mát mái doc con xêt on định cuá cá khói đất cuá mái doc. Kinh nghiêm cho thấy ráng Mát trựờt thựờng co dáng gáy khuc má điểm chuyển tiếp nám ngáy tái mực nựờc ngám. Bước 1 Phán tích lực tác đong lên láng thê trựờt ơn định cua mái doc ơn định mái doc đất rời một phán ngám trong nuờc Xem láng the trựờt như lá sự tong hờp cu hái cothe trựờt EBCD vá EDA xem hình 7-10 . Hình 7-10 Một phần mai doc ngâm trong nước Ớ trạng thái cán báng giời hán khoi tren sáp bị trựờt vá tác dung len khoi dười mọt lực P1 co trị sô P1 W1 .sin a1 - a1. fc Trong đo W1 lá trong lường bán thán củá khoi tren con fc lá he so má sát trong cán thiết đườc huy đong củá cá hái khoi tren vá dười sáo cho đe co the duy trì cá khoi AEBCD nám trong tráng thái cán báng tời hán. Dời lực P1 đến mát ED vá phán lực náy lám hái thánh phán Thánh phán 1 song song vời DA vá co giá trị báng a1 - a2 Thánh phán 2 vuong goc vời DA vá co giá trị báng P1 .sin a1 - a2 thánh phán náy gáy nen .

TÀI LIỆU HOT