TAILIEUCHUNG - bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện, chương 2

Phương trình chuyển động của hệ chuyển động thẳng 2. Phương trình chuyển động của hệ chuyển động quay 3. Các chú ý khi sử dụng phương trình chuyển động trong tính toán khảo sát hệ thống (TĐĐ) III/ Quy đổi các khâu cơ khí của (TĐĐ): 1. Quy đổi môment cản của Mc về trục động cơ 2. Quy đổi lực cản Fc về thành môment cản Mc trên đầu trục động cơ 3. Quy đổi môment quán tính J về đầu trục động cơ 4. Quy đổi khối quán tính m về thành môment quán tính trên đầu. | Chương 2 Cơ HỌC TRONG TRuYệN ĐỘNG ĐIỆN NỘI DUNG I Khái niêm 1. Định nghĩa hệ thông truyền động điện TĐĐ và các khâu cơ bàng cua hệ thông TĐĐ 2. phàn lôài các hình thức TĐĐ II Cô sô đông học cUá TĐĐ 1. Phương trình chuyền động cua hệ chuyền động tháng 2. Phương trình chuyền động cua hệ chuyền động quay 3. Các chu y khi sử dung phương trình chuyền động trộng tính toan khaộ sat hệ thộng TĐĐ III Quy đổi các kháu cô khí cUá TĐĐ 1. Quy đội mộmềnt can cua Mc về trục động cơ 2. Quy đội lực can Fc về thanh mộmềnt can Mc trền đau truc động cơ 3. Quy đội mộmềnt quan tính J về đau truc động cơ 4. Quy đội khộì quan tính m về thanh mộmềnt quan tính trền đau truc động cơ 5. Mộmềnt quan tính cua toan hệ thộng trền đau truc động cơ YỆU CẨU Nam đươc ca vấn đề khai quat về một hệ thộng truyện động điện Nam van cac vấn đề cơ sơ động hộc cua một hệ thộng truyện động điện Hiều va nam vững cac phương phap tính quy đội cac khau cơ khí trong hệ thộng truyện động điện CÁC ĐẶT TÍNH VÀ TRẠNG THAI ĐỘNG Cơ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NỘI DUNG I Khái niệm chung 1. Đặt tính cơ của các cơ cấu sản xuất 2. Đặt tính cơ của truyền động điện 3. Hệ đơn vị tương đội trong tính toán TĐĐ a Những đai lương cơ bán thương dủng trong tính toán các hệ thong TĐĐ b Trị số tương đoi của các đái lương thương dủng trong tính toán các hệ thong TĐĐ II Đát tính cô động cô điện một chiệu kích từ song song . 1. Phương trình đát tính cơ vá Phương trình đát tính toe đo của đọng cơ. 2. Đương đát tính cơ tự nhiền Phương pháp tính vá vệ đát tính cơ tự nhiện từ sô liệủ định mức của đọng cơ. á Đương đát tính cơ tự nhiện b Phương pháp vệ đương đát tính cơ tự nhiện 3. Anh hương của các tham sô đoi vơi đát tính cơ của đOng cơ các đát tính cơ nhan tao á Anh hương của điện trơ phủ trong mach phán ứng đOng cơ b Anh hương của điện áp đát lện phán ứng đọng cơ Uư U đm c Anh hưởng của từ thông kích thích trong động cơ ộ ộđm Đương đạt tính tôc độ khi thay đôi từ thông kích thích Đương đạt tính cơ khi thay đôi từ thông kích thích Đạt điểm chủ y

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.