TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 14

Để khống chế thời gian delay nạp giá trị ban đầu cho timer. Set cho timer chạy. Khi timer đếm bằng thời gian nạp thì cờ báo tràn được set lên [1]. Muốn thời gian delay lớn nạp giá trị cho R4, giảm R4 sau mỗi lần tràn timer. Như thế thời gian delay sẽ là: t = (R4) x count0. Khi R4 = 0 là hết thời gian delay. Chương trình con lưu số sản phẩm số hộp trong mỗi ca sản xuất: Chương trình này lưu kết quả của mỗi ca sản xuất. Số hộp, số sản phẩm. | Chương 14 Chương trình delay Để không chế thời gian delay nạp gia trị ban đầu cho timer. Set cho timer chay. Khi timer đếm bang thời gian nap thì cờ bao tran đườc set len 1 . Muôn thời gian delay lờn nap gia trị cho R4 giam R4 sau moi lan tran timer. Như the thời gian delay se la t R4 x countO. Khi R4 0 la hết thời gian delay. Ret 12. Chương trình con lưu sfí san phẩm số hop trong moi ca san xuất Chương trình nay lưu kết qua của moi ca san xuất. Số họp số san phẩm được lưu vao cac o nhơ từ 30H 53H. xet noi dung o nhơ 2EH nếu noi dung o nhơ 2EH 1 va sau khi đếm xong va bang chuyền bao hiệu ngưng đếm thì noi dung o nhơ 2EH trao cho thanh ghi A va lưu kết qua vao ca 1. Nếu ca sau cho phep hoạt động thì noi dung o nhơ 2EH tang len 1 va tương tự đươc lưu vao ca tương ứng ca ca trươc 1 . 13. Chương trình con cho phep xem số lieu cua ca san xuất Chương trình nay xem kết qua cua moi ca san xuất cu thế la xem noi dung sô hop so san pham trong moi ca san xuất. Ớ đe tai nay chung em chỉ viết chương trình xem toi đa la 9 ca. Tức la khi muon kiếm tra ca nao thì nhap cu thế ca đo la ca thứ mấy thong qua ban phím bang cấch nhấn mọt so. Trưđc đo số họp số san phẩm được lưu vấo cấc o nhớ từ 30H 53H. Khi ro-le bang chuyền đa ngưng hoạt động sau một ca nao đo nếu tiếp tục muon nhap so liệu vấo đe đếm cho ca tiếp theo thì nhấn mọt phím bất ky khấc phím E . Con nếu nhấn phím E tức la cho phếp xem sô lieu cua cấc ca chỉ can nhấn phím co loai trừ phím chức nang thì mấ phím nhấn đo được lưu vấo thanh ghi A. Nếu A bang mấy thì se đưa noi dung o nhớ lưu so lieu ca đo ra bo phận hiến thị. va nếu muon xem tiếp ca nao nữa thì cứ nhấn phím cho phếp xem E roi nhap so lieu vấo. Con khi muon lưu so ca nhieu hớn nữa như toi đa la từ 0 99 hay từ 0 999 hay từ 0 999 thì tướng tự như tren chỉ khấc la khi nhấp so lieu vấo thì goi nhấn toi đa 2 so 3số hay 4 so thì chướng trình nhấp so lai giong như trong chướng trình con nhấp so sấn pham va so hop va nhieu ca đước lưu thì so o nhớ cung phai đước tang .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.