TAILIEUCHUNG - thiết kế mạch VDK đếm sản phẩm, chương 13

Chương trình cho phép nhập các số từ 1 đến 9999. Nếu số được nhấn từ A đến F thì yêu cầu nhập lại. Khi số được nhấn lưu vào thanh ghi A từ 1 đến 9: nếu chấp nhận số thì các bit 7D, 7E = 0 và khi bit 7D = 1 thì yêu cầu nhập lại hộp, bit 7E = 1, thì thoát khỏi chương trình. Các giá trị được nhập này được lưu vào các ô nhớ từ (74H) đến (77H) và 7C (LƯUHOPL:lưu hộp byte thấp), 7D (LƯUHOPH: lưu hộp byte cao). Nếu đồng ý. | Chương 13 Chương trình nhập hộp Chương trình cho phép nhập các số từ 1 đến 9999. Nếu số được nhấn từ A đốn F thì yéu cáu nhập lái. Khi số được nhấn lưu váo thánh ghi A từ 1 đén 9 nếu chấp nhận số thì các bit 7D 7E 0 vá khi bit 7D 1 thì yéu cáu nháp lái họp bit 7E 1 thì thoát khối chương trình. Các giá trị được nháp náy được lưu váo các o nhơ từ 74H đến 77H vá 7C LƯuHopL lưu hộp byté thấp 7D LƯUHOPH lưu hOp byté cáo . Néu đong y vơi so đá nháp thì nhấn A ngược lái lá B xOá sô đá nháp S 2 BIT 7E 1 1

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.