TAILIEUCHUNG - Thuật ngữ về TMĐT vần V,W

Tham khảo tài liệu thuật ngữ về tmđt vần v,w , tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thuật ngữ về TMĐT vần V,W Viewer Trình xem - Một ứng dụng hay công cụ phần mềm được thiết kế để thể hiện một kiểu tệp đặc biệt (thường 1à tệp có chứa một cái gì đó không phải là text) mà trình duyệt web tự nó không thể hiện được. Có các trình xem dùng để hiển thị các tệp đồ họa và chạy các tập audio. VRML (Virtua Reality Modeling Language)VRML- Ngôn ngữ mô hình hoá thực tế ảo. Một dạng tệp mở không phụ thuộc vào nền cho đồ hoạ 3 chiều trên web. Nó mã hoá các đồ họa do máy tính tạo ra theo một cách để có thể tải được chúng trên toàn bộ mạng. VRML đòi hỏi phải có trình duyệt đặc biệt để hiển thị các đồ họa này, các đồ họa mô phỏng thực tế ảo, các môi trường 3 chiều hay các thế giới mà thông qua đó người sử dụng có thể di chuyển và tương tác với các đối tượng. Các thế giới 3 chiều này có thể bao gồm các đối tượng liên kết đến các văn bản, các đối tượng khác hay các thế giới 3 chiều khác. WAN (Wide Area Network) Mạng diện rộng - Mạng kết nối các máy tính có cự ly xa theo các đường điện thoại hay các đường truyền vệ tinh. Trong WAN, các máy tính về mặt vật lý và đôi khi về mặt địa lý rất xa nhau. Web Editor Biên tập viên web - Người phụ trách việc duy trì các phần tử hình ảnh và biên tập cũng như điều hướng của một web site. Web Master Phụ trách kỹ thuật web site - Người phụ trách duy trì về mặt kỹ thuật một web site. Web Page Trang web - Một văn bản được tạo ra bằng HTML, là một phần của một nhóm siêu văn bản hay tài nguyên có sẵn trên www. Tập hợp lại, các văn bản và tài nguyên này tạo ra cái mà chúng ta gọi là web site. Web site Web site - Tập hợp các dịch vụ mạng, chủ yếu là các văn bản HTML được liên kết với nhau và tồn tại trên web ở một máy chủ cụ thể. Việc khám phá một web site thường bắt đầu bằng một trang chủ, trang có thể đưa tới nhiều thông tin hơn về site đó. Một máy chủ có thể hỗ trợ nhiều web site. Winsock (Windows Socket) Winsock - Mô tả cài đặt Microsoft Windows của TCP/IP. Sử dụng nó nếu bạn kết nối trực tiếp Windows PC tới Internet, hoặc bằng một kết nối liên tục hoặc bằng một modem. WINZIP Winzip - Một chương trình nén cho Windows, cho phép nén và mở nén các tệp ZIP cũng như các kiểu tiệp lưu trữ chuẩn khác. World Wide Web Mạng tin toàn cầu (www) - Một mở rộng Web đồ họa của Internet. - Một tiêu chuẩn quốc tế cho trao đổi dữ 1iệu điện tử. Các tiêu chuẩn thương mại điện tử mới như OBI được dựa trên các tiêu chuẩn đã xây dựng trước đây như X. 12.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.