TAILIEUCHUNG - Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2

Tham khảo tài liệu 'đáp án + câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trắc nghiệm Hóa Vô cơ 2 126. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0 12M với 300 ml dung dịch KOH có pH 13. Thu được 400 ml dung dịch A. Trị số pH của dung dịch A gần với trị số nào nhất dưới đây a 11 2 b 12 2 c 12 8 d 5 7 127. Chất nào có tính khử tốt nhất trong các chất sau đây a CuO b SiO2 c NO2 d SO2 128. Đem nung hỗn hợp A gồm hai kim loại x mol Fe và 0 15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63 2 gam hỗn hợp B gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc thì thu được 0 3 mol SO2. Trị số của x là a 0 7 mol b 0 6 mol c 0 5 mol d 0 4 mol Fe 56 Cu 64 O 16 129. Cho các chất Al Zn Be Al2Ơ3 ZnO Zn OH 2 CrO C2O3 CrO3 Ba Na2O K MgO Fe. Chất nào hòa tan được trong dung dịch Xút a Al Zn Al2O3 Zn OH 2 BaO MgO b K Na2O CrO3 Be Ba c Al Zn Al2O3 Cr2O3 ZnO Zn OH 2 d b c 130. Ion đicromat Cr2O72- trong môi trường axit oxi hóa được muối Fe2 tạo muối Fe3 còn đicromat bị khử tạo muối Cr3 . Cho biết 10 ml dung dịch FeSO4 phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch K2Cr2O7 0 1M trong môi trường axit H2SO4. Nồng độ mol l của dung dịch FeSO4 là a 0 52M b 0 62M c 0 72M d 0 82M 131. Cho 2 24 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch AgNO3 0 9M. Khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch sau phản ứng có a 7 26 gam Fe Nû3 3 b 7 2 gam Fe NO3 2 c cả a và b d Một trị số khác Fe 56 N 14 O 16 132. Cho từ từ dung dịch HCl 35 vào 56 76 ml dung dịch NH3 16 có khối lượng riêng 0 936 gam ml ở 20 C cho đến khi trung hòa vừa đủ thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A về 0 C thì thu được dung dịch B có nồng độ 22 9 và có m gam muối kết tủa. Trị số của m là a 2 515 gam b 2 927 gam c 3 014 gam d 3 428 gam N 14 H 1 Cl 35 5 133. Một học sinh thực hiện hai thí nghiệm sau - Lấy 16 2 gam Ag đem hòa tan trong 200 ml dung dịch HNO3 0 6M thu được V lít NO đktc - Lấy 16 2 gam Ag đem hòa tan trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0 6M - H2SO4 0 lM thu được V lít NO đktc . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn coi H2SO4 loãng phân ly hoàn toàn tạo 2H và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN