TAILIEUCHUNG - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phụ thuộc vào ChatGPT của gen Z trong học tập ở thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp

Nghiên cứu sẽ cung cấp khuyến nghị và giải pháp phù hợp để đảm bảo việc sử dụng công nghệ ChatGPT một cách an toàn và đạo đức đối với gen Z, đồng thời giúp hệ sinh thái giáo dục thích ứng và phát triển bền vững trước sự biến đổi mạnh mẽ trong môi trường số ngày nay. | PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ LẦN THỨ 3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHỤ THUỘC VÀO CHATGPT CỦA GEN Z TRONG HỌC TẬP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI PHÁP Lê Phụng Các Đỗ Thành Danh Phạm Thúy Huyền Trần Lê Bửu Tánh Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia Email caclp21406c@ danhdt22411@ huyenpt23411@ tanhtlb23411@ hungnq@ Tóm tắt Sự xuất hiện của ChatGPT đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền giáo dục thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu này nhằm khảo sát sự phụ thuộc vào ChatGPT của giới trẻ hiện nay gen Z ở Thành phố Hồ Chí Minh trong học tập qua đó xác định những yếu tố tác động đến vấn đề này bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Sau khi thu thập dữ liệu chủ yếu ở nhóm đối tượng này và tiến hành sử dụng phần mềm SPSS 26 xây dựng mô hình hồi quy nhóm nghiên cứu rút ra kết luận có hai nhân tố có tác động đến sự phụ thuộc của gen Z vào ChatGPT trong học tập bao gồm nhận thức tính hữu ích và quy chuẩn chủ quan. Qua đó đưa ra những giải pháp khuyến nghị cho nhiều đối tượng trong lĩnh vực giáo dục nhằm ứng dụng ChatGPT hiệu quả trong học tập và phát triển nền giáo dục Việt Nam vững mạnh trong bối cảnh kỷ nguyên số. Từ khóa ChatGPT gen Z giáo dục nghiên cứu định lượng sự phụ thuộc. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực giáo dục được chú ý hơn bao giờ hết. Từ năm 2010 số lượng đề tài nghiên cứu về AI và giáo dục trên các diễn đàn khoa học và Google Scholar đã tăng đáng kể đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2019 các bài báo liên quan đến hai chủ đề này được xuất bản chiếm tỷ lệ lên đến khoảng 70 trong tất cả các bài báo được lập chỉ mục. Khi giáo dục phát triển các nhà nghiên cứu đang nỗ lực áp dụng các kỹ thuật AI tiên tiến vào giáo dục để có thể giải quyết những vấn đề phức tạp và tùy chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng học sinh cụ thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.