TAILIEUCHUNG - Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm | Bài 6 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Nội dung cơ bản Khái niệm Là sự thay đổi về số lượng NST trong tế bào lệch bội tự đa bội dị đa bội I. Đột biến lệch bội dị bội 1. Khái niệm - Là đột biến làm biến đổi số lượng NST chỉ xảy ra ở 1 hay 1 số cặo NST tương đồng - Gồm thể không nhiễm thể một nhiễm thể một nhiễm kép thể ba nhiễm thể bốn nhiễm thể bốn nhiễm kép 2. Cơ chế phát sinh trong giảm phân một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội Trong nguyên phân tế bào sinh dưỡng một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm 3. Hậu quả mất cân bằng toàn bộ hệ gen thường giảm sức sống giảm khả năng sinh sản hoặc chết 4. Ý nghĩa Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá - sử dụng đột biến lệch bội để đưa các NST theo ý muốn vào một giống cây trồng nào đó II. Đột biến đa bội 1. Tự đa bội a. Khái niệm là sự tăng số NST đơn bội của cùng 1 loài lên một số nguyên lần - Đa bội chẵn 4n 6n 8n 1. Đa bội lẻ 3n 5n 7n b. Cơ chế phát sinh - thể tam bội sự kết hợp của giao tử nvà giao tử 2n trong thụ tinh - thể tứ bội sự kết hợp giữa 2 giao tư 2n hoặc cả bộ NST không phân li trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử 2. Dị đa bội a. khái niệm là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào b. Cơ chế phát sinh ở con lai khác loài lai xa 2. cơ thể lai xa bất thụ 3. Ở1 số loài thực vật các cơ thể lai bất thụ tạo dc các giao tử lưõng bội do sự không phân li của NST không tương đồng giao tử này có thể kết hợp với nhau tạo ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN