TAILIEUCHUNG - Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể. - Ở sinh vật nhân sơ, điều hoà hoạt động gen gen chủ yếu được tiến hành ở cấp độ phiên mã. - Ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà phức tạp hơn ở nhiều cấp độ từ mức ADN (trước phiên mã), đến mức phiên mã, dịch mã và sau dịch. | Bài 3 Điều hòa hoạt động của gen Nội dung cơ bản I. Khái quát về điều hoà hoạt động của gen - Điều hoà hoạt động của gen là điều hoà lượng sản phẩ m của gen được tạo ra trong tế bào nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể. - Ở sinh vật nhân sơ điều hoà hoạt động gen gen chủ yếu được tiến hành ở cấp độ phiên mã. - Ở sinh vật nhân thực sự điều hoà phức tạp hơn ở nhiều cấp độ từ mức ADN trước phiên mã đến mức phiên mã dịch mã và sau dịch mã. II. Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ 1. Mô hình cấu trúc operon Lac - các gen có cấu trúc liên quan về chức năng thường dc phân bố liền nhau thành từng cụm và có chung 1 cơ chế điều hoà gọi chung la operon - Cấu trúc của 1 operon gồm Z Y A các gen cấu trúc O operator vùng vận hành P prômoter vùng khởi động R gen điều hoà 2. Sự điều hoà hoạt động của ôperon lac Khi môi trường không có lactôzơ gen điều hop R tổ ng hợp prôtêin ức chế prôtêin ức chế gắn vào gen vận hành O làm ức chế phiên mã của gen cấu trúc các gen cấu trúc không biểu hiện Khi môi trường có lactôzơ gen điều hoà R tổ ng hợp prôtêin ức chế lactôzơ như là chất cảm ứng gắn vào và làm thay đổi cấu hình prôtêin ức chế prôtêin ức chế bị bất hoạt không găn dc vào gen vận hành O nên gen được tự do vận hành hoạt động của các gen cấu trúc A B C giúp chúng phiên mã và dịch mã biểu hiện . Một số câu hỏi 1. Theo quan điểm về Ôperon các gen điêù hoà gĩư vai trò quan trọng trong A. tổng hợp ra chất ức chế. B. ức chế sự tổ ng hợp prôtêin vào lúc cần thiết. C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN