TAILIEUCHUNG - Ebook Vẽ kỹ thuật 2 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Các kết cấu công trình có nhiều dạng phức tạp, nhưng nói chung có thể quy về mấy loại sau: Kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ. Để vận dụng vẽ xây dựng vào việc biễu diễn các kết cấu công trình và các công trình xây dưng mời bạn đọc tham khảo cuốn eboook "Vẽ kỹ thuật 2". Sách cấu trúc gồm 5 chương trình bày về các nội dung chính sau: Bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép, bản vẽ kết cấu gỗ, bản vẽ nhà và bản vẽ công trình cầu. | Y THUÂT 2 DUNG CHO SINH VIÊN CÀC NGÀNH XÂY dũng và kiên trúc BACH KHOA ĐÀ NANG - 2006 MỤC LỤC Chương 1 BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP niệm chung 03 biểu diễn các loại thép hình 03 hình thức lắp nối của kết cấu thép 05 điểm của bản vẽ kết cấu thép 08 thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự biểu diễn 11 Chương 2 BẢN VẼ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP niệm chung 21 loại cốt thép 21 qui định và ký hiệu qui ước dùng trên bản vẽ BTCT 22 đọc và vẽ bản vẽ BTCT 25 Chương 3 BẢN VẼ KẾT CẤU GỖ niệm chung 32 hình thức lắp nối của kết cấu gỗ 32 dung và đặc điểm kết cấu gỗ 35 tự thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ 41 Chương 4 BẢN VẼ NHÀ niệm chung 44 bằng toàn thể 47 hình biểu diễn của một ngôi nhà 48 vẽ nhà công nghiệp 55 tự thiết lập bản vẽ nhà 5 8 Chương 5 BẢN VẼ CÔNG TRÌNH CẦU niệm chung 62 loại bản vẽ công trình cầu 66 2 VẼ XÂY DỰNG Trong phần này chúng ta sẽ vận dụng những khái niệm đã học ở phần trước như các quy định về hình biểu diễn về nét vẽ vẽ ghi kích thước . vào việc biểu diễn các kết cấu công trình và các công trình xây dựng . Các kết cấu công trình có nhiều dạng phức tạp nhưng nói chung có thể quy về mấy loại sau -Kết cấu thép -Kết cấu bê tông cốt thép -Kết cấu gỗ Sau khi đã biết cách biểu diễn các kết cấu chúng ta sẽ nghiên cứu cách thể hiện một công trình .Chúng ta không đi sâu vào các vấn đề chuyên môn của các công trình mà chỉ nghiên cứu các quy tắc thiết lập bản vẽ các yêu câù đối với bản vẽ trong từng giai đoạn thiết kế . Chương 1 BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP 1. KHÁI NIÊM CHUNG Kết cấu thép là kết cấu do các thanh thép hình và các bản thép hoặc vỏ mỏng kim loại ghép lại với nhau bằng nhiều hình thức lắp nối . Đó là loại kết cấu được dùng rộng rãi trong xây dựng . Trong kết cấu thép thường có hai loại kết cấu hệ thanh và hệ vỏ . -Hệ thanh gồm các yếu tố cơ bản là dầm cột dàn. được dùng để làm khung nhà nhịp cầu . -Hệ vỏ gồm các vỏ mỏng bằng kim loại ghép lại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN