TAILIEUCHUNG - Vi sinh vật đất_Chương 6

Nội dung chương 6 trình bày về Sự chuyển hóa của các chất vô cơ trong đất bởi vi sinh vật. học tập. | ĐẠI HỌC CẨN THƠ - KHOA NÔNG NGHIỆP GIÁO TRĨNH GIẢNG DẠY TRựC TUYÊN Đường 3 2 Tp. Cần Thơ. Tel 84 71 831005 Fax 84 71 830814 Website http knn email dminh@ vtanh@ VI SINH VẬT ĐẤT CHƯƠNG 6 Sự CHUYỂN HÓA CỦA CÁC CHẤT VÔ cơ TRONG ĐẤT BỎI VI SINH VẬT CHƯƠNG VI. SựCHUYEN hoa CAC CHÁT VÔ CƠ TRONG Đát bởi VI SINH VẬT ---oOo--- I. SựCHUYEN hOa lán trong Đát do VI SINH VẬT 1. Chát P và chu trình chát P trong đất Trong đất chát P hiện diện dưới 2 dạng chát P hữu cơ va chát P vô cơ. Chát P hữu cơ tồn tại trong xác bã thực vật vá trong vi sinh vật. Trong xác bã thực vật chát P nằm trong hợp chát hữu cơ nhữ phytin phồsphồlipid Acid nucleic các nuclêồprồtêin các chát đữơng co chữa P các men phán hoa tồ cồenzyme vá các hợp chát khác hình . Hình Cấu tạo phấn tữ cua môt sô hợp chất chữa P trong xạc bạ thực vất. Qua hình trên phần lón P trong tế bao thực vật ở dưới dạng phosphat. Trong tế bao vi sinh vật phần lợn P la hợp chát trong acid nuclêic cua vi sinh vật các hợp chát khac trong nguyên sinh chát như cac orthôphosphat metaphosphat du Ợng co chưa P va cac men co chưa P. 15-25 chát P trong tê bao vi sinh vật ợ dưỢi dang hợp chát acid đê tan. Trong đát tư 25-85 cháP ợ dưỢi dang P hưu cợ. Lượng P hưu cợ biên đông manh theo chiêu sáu cua đát cang xuông sáu lượng P hưu cợ cang giam. P vô cợ trong đát thượng la nhưng phosphat như phosphat calci phosphat sắt hoặc phosphat nhôm thượng ợ dang khotan. Trong đát trung hoa va kiêm phosphat calci ưu thê hợn va trong đát chua phosphat sắt va phosphat nhôm ưu thê. Cac dang P kê trên đáy ca hưu cợ lán vô cợ cáy trông không thê hut trực tiêp được. Chung phai chuyên hoa ra dang P2O5 vô cợ dê tan cáy trông mợi háp thu được. Vi sinh vát giư vai tro quan trong trong sư chuyên hoa cac dang cua chát P trong đát. Trong thiên nhiên chát P được chuyên hoa theo môt chu trình khep kín như trong hình . 2. Sự hoa khoáng chát P hữu cơ a. Cac chát hưu cợ chưa P se được vô cợ hoa do cac men tiêt ra tư vi sinh vát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN