TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG V: ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH

Một trong các tính chất cơ bản của một giao dịch là tính cô lập. Khi một vài giao dịch thực hiện một cách cạnh tranh trong CSDL, tính cô lập có thể không được bảo tồn. Đối với hệ thống, cần phải điều khiển sự trao đổi giữa các giao dịch cạnh tranh; sự điều khiển này được thực hiện thông qua một trong tập hợp đa dạng các cơ chế được gọi là sơ đồ điều khiển cạnh tranh. . | HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯƠNG V ĐIỀU KHIỂN CẠNH TRANH Concurrency Control MỤC ĐÍCH Một trong các tính chất cơ bản của một giao dịch là tính cô lập. Khi một vài giao dịch thực hiện một cách cạnh tranh trong CSDL tính cô lập có thể không được bảo tồn. Đối với hệ thống cần phải điều khiển sự trao đổi giữa các giao dịch cạnh tranh sự điều khiển này được thực hiện thông qua một trong tập hợp đa dạng các cơ chế được gọi là sơ đồ điều khiển cạnh tranh. Các sơ đồ điều khiển cạnh tranh được xét trong chương này được dựa trên tính khả tuần tự. Trong chương này ta cũng xét sự quản trị các giao dịch thực hiện cạnh canh nhưng không xét đến sự cố hỏng hóc. YÊU CẦU Hiểu các khái niệm Hiểu các kỹ thuật điều khiển cạnh tranh - Các kỹ thuật dựa trên chốt lock - Các kỹ thuật dựa trên tem thởi gian - Các kỹ thuật hỗp hợp Hiểu nguyên lý của các kỹ thuật này Hiểu các kỹ thuật điều khiển deadlock CHƯƠNG VĐIỀUKHIẺN CẠNH TRANH Trang 95 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU . GIAO THỨC DỰA TRÊN CHỐT Một phương pháp để đảm bảo tính khả tuần tự là yêu cầu việc truy xuất đến hạng mục dữ liệu được tiến hành theo kiểu loại trừ tương hỗ có nghĩa là trong khi một giao dịch đang truy xuất một hạng mục dữ liệu không một giao dịch nào khác có thể sửa đổi hạng mục này. Phương pháp chung nhất được dùng để thực thi yêu cầu này là cho phép một giao dịch truy xuất một hạng mục dữ liệu chỉ nếu nó đang giữ chốt trên hạng mục dữ liệu này. . CHỐT Lock Có nhiều phương thức chốt hạng mục dữ liệu. Ta hạn chế việc nghiên cứu trên hai phương thức 1. Shared. Nếu một giao dịch Ti nhận được một chốt ở phương thức shared ký hiệu là S trên hạng mục Q khi đó Ti có thể đọc nhưng không được viết Q. 2. Exclusive. Nếu một giao dịch Ti nhận được một chốt ở phương thức Exclusive ký hiệu là X khi đó Ti có thể cả đọc lẫn viết Q. Ta yêu cầu là mỗi giao dịch đòi hỏi một chốt ở một phương thức thích hợp trên hạng mục dữ liệu Q phụ thuộc vào kiểu hoạt động mà nó sẽ thực hiện trên Q. Giả sử một giao dịch Ti đồi hỏi một chốt phương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN