TAILIEUCHUNG - Đăng ký định mức lao động

Tham khảo tài liệu 'đăng ký định mức lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký định mức lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Doanh nghiệp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký 2. Bước 2 định mức lao động tại văn thư của Sở. 3. Bước 3 Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ - Nếu đầy đủ hợp lệ Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký. - Nếu chưa đầy đủ không hợp lệ Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung điện thoại hoặc công văn . Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh 4. Bước 4 nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đăng ký định mức lao động. 2. Biểu mẫu tổng hợp định mức lao động. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm mẫu số 2 Thông tư 07 2005 TT- BLĐTBXH n. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN