TAILIEUCHUNG - CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM PHẦN 1

Phần 1: Lịch Sử Điều Tra Rừng Việt Nam. 1. Điều tra rừng trong giai đoạn trước1945. Thời xa xưa, chưa có bút tích ghi chép về tài nguyên rừng mà chỉ có truyền thuyết, truyện dân gian hoặc ca dao, tục ngữ truyền miệng để ca ngợi sự giàu có chúng | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐỐI TÁC CẨM NANG NGÀNH LÂM NGHIỆP Chương CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG Ở VIỆT NAM KS. Võ Văn Hồng ThS. Trần Văn Hùng KS. Phạm Ngọc Bảy NĂM 2006 1 Mục lục Đặt vấn Phần 1 Lịch Sử Điều Tra Rừng Việt 1. Điều tra rừng trong giai đoạn 2. Điều tra rừng trong giai đoạn 3. Điều tra rừng giai đoạn 1955-1975 .5 . Điều tra rừng ở miền Bắc giai đoạn . Điều tra rừng ở miền Nam giai đoạn 4. Điều tra rừng từ năm 1975 trở lại . Chương trình điều tra đánh giá rừng toàn quốc lần thứ nhất năm 1981-1983 .8 . Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm 1991-1995. . 9 . Chương trình ĐT ĐGvà TD diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm . Chương trình tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm . Chương trình ĐT ĐGvà TD diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm Phần 2 Khuôn Khổ Pháp Lý Điều Tra Phần 3 Nguồn Gốc Sự Phong Phú và Không Đồng Bộ Của Số Liệu Điều Tra 1. Nguồn gốc số . Số liệu điều tra rừng do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thu thập và xử . Số liệu điều tra rừng do các Đoàn điều tra rừng các tỉnh thu . Số liệu điều tra rừng do lực lượng Kiểm Lâm thu 2. Sự phong phú của tài liệu điều tra 3. Sự không đồng bộ của thông tin điều tra Phần 4 Dụng Cụ Thiết Bị Dùng Trong Điều Tra 1. Hiện trạng thiết bị dụng cụ điều tra 2. Nhu cầu thiết bị dụng cụ tiên Phần 5. Đo Đếm Cây Riêng 1. Đo cây ngả hoặc bộ phận cây . Mục . Nội dung và phương 2. Đo đếm cây 3. Điều tra tính toán kích thước cây bị Phần 6. Các Hệ Thống Điều Tra Rừng Áp Dụng Ở Việt 1. Điều tra rừng cục . Mục đích chung của công tác điều tra rừng cục 2 . Mức độ điều tra thiết . Bản . Phân chia ranh giới đối tượng điều . Phân