TAILIEUCHUNG - Luận văn "Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp"

Tham khảo luận văn - đề án luận văn "biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp" , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trong công ty hiện nay vẫn còn lưu hành một số loại phượng tiện vận tải hoạt động đã không còn phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay cụ thể là với Quyết định 890/QĐ-BGTVT về việc quy định đời xe được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh và Nghị định 92 của Chính phủ về tuổi đời của phương tiện được lưu hành. Quan trọng là nó không đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe, chính những phương tiện này đã gây ra sự mất tin tưởng ở một bộ phận hành khách đi xe, họ rất ngại khi phải đi những xe này nên đã chuyển sang sử dụng phương tiện của tư nhân cùng luồng tuyến điều này đã làm giảm một phần doanh thu. Việc làm này về hình thức là sự đầu tư mới, nhưng nếu nhìn ở tầm chiến lược thì đó chính là sự tiết kiệm một lượng chi phí đáng kể để vận hành hệ thống xe này, hơn nữa nó còn là phần doanh thu bị hao hụt do sử dụng loại xe này làm mất đi lượng hành khách nhất định. Tình trạng này kéo dài là không tốt, xong vì do chưa đến kỳ thanh lý nên công ty vẫn để lưu ra còn một bộ phận thiết bị ở bộ phận dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng đã quá cũ như máy phun sơn xe, hay kích xe loại lớn không đảm bảo năng suất và an toàn lao động Công ty nên mạnh rạn đầu tư để phục vụ kinh doanh về lâu dài, tăng năng suất nhằm tăng doanh thu cho công ty dẫn đến các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế liên quan đến doanh thu và chi phí sẽ có xu hướng biến đổi theo chiều hướng khẳng định hiệu quả hoạt động SXKD của công ty là tốt hơn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN