TAILIEUCHUNG - Tác động của đầu tư công nghệ đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bài nghiên cứu đánh giá tác động của đầu tư công nghệ (ĐTCN) đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của các ngân hàng thương mại (NHTM) với dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 19 NHTM giai đoạn 2009–2018 thông qua phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares – FGLS) và các biến kiểm soát là doanh thu, chi phí, số lượng chi nhánh và phòng giao dịch, tổng tài sản. | Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống Tài chính Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ DCFB 2020 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN TỔNG TÀI SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Võ Thị Thúy Kiều Trường Đại học Ngân hàng TP HCM TÓM TẮT Bài nghiên cứu đánh giá tác động của đầu tư công nghệ ĐTCN đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA của các ngân hàng thương mại NHTM với dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 19 NHTM giai đoạn 2009 2018 thông qua phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi Feasible Generalized Least Squares FGLS và các biến kiểm soát là doanh thu chi phí số lượng chi nhánh và phòng giao dịch tổng tài sản. Bằng chứng thống kê cho thấy tồn tại nghịch lý năng suất trong mối quan hệ giữa ĐTCN và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ở các NHTM có mức ĐTCN cao và không tìm thấy bằng chứng chứng minh ảnh hưởng của ĐTCN đến ROA ở các NHTM có mức độ ĐTCN thấp. Nghiên cứu đã chứng minh rằng có sự khác biệt trong tác động của mức độ ĐTCN cao và mức độ ĐTCN thấp đến ROA. Từ khóa Đầu tư công nghệ FGLS ROA nghịch lý năng suất. Mã phân loại JEL G21 G31 O30. 1. Giới thiệu Hiện nay áp dụng thành tựu phát triển của khoa học công nghệ đang là vấn đề đầu tư ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp ngân hàng thương mại NHTM và các hình thức kinh doanh khác. Sự khác biệt trong cách phục vụ tốc độ truy cập hay mức độ an toàn tiện lợi và nhanh chóng tạo nên sự cạnh tranh và khác biệt đối với các tổ chức hay cá nhận từ việc phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại hóa công nghệ hóa. Đón đầu được xu hướng đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tích cực khuyến khích các NHTM chủ động áp dụng và đầu tư mạnh mẽ vào thành tựu của cách mạng công nghiệp . Tuy nhiên phần mềm công nghệ hiện nay vẫn còn thiếu đồng bộ do đó nhiều ngân hàng khi hiện đại hóa hệ thống gặp nhiều khó khăn. ĐTCN là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên động lực tăng cường hiệu quả hoạt động. Vì vậy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.