TAILIEUCHUNG - Cách tắt/bật windows firewall trong Windows 7

Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall, từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa những tính năng firewall vào những hệ điều hành của mình như Windows XP, Vista và Windows 7. | Cách tắt/bật windows firewall trong Windows 7 Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall, từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa những tính năng firewall vào những hệ điều hành của mình như Windows XP, Vista và Windows 7. Thực hiện theo những bước sau đây để cấu hình firewall trong Windows 7: Trước tiên, bạn phải đăng nhập máy tính với quyền administrative. Start > Control Panel > System and Security. Tiếp theo, bạn sẽ thấy đường link “Windows Firewall”, kích vào đường link này để cấu hình firewall. Có rất nhiều lựa chọn ở bên trái bảng: - Change notification settings - Turn Windows Firewall on or off - Restore defaults - Advanced settings Bên phải bảng, bạn có thể thấy 2 đường link cài đặt firewall: - Home or Work (Private) networks - Public networks Bên trái bảng, chọn Change notification settings để điều chỉnh cài đặt firewall.