TAILIEUCHUNG - LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN (Kỳ 1)

Mỗi mắt có 6 cơ vận nhãn ngoại lai, 2 cơ vận nhãn nội tại. - 6 cơ vận nhãn ngoại lai bao gồm 4 cơ thẳng (cơ thẳng dưới, cơ thẳng trên, cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài) và 2 cơ chéo (cơ chéo lớn và cơ chéo bé). Các cơ ngoại nhãn Cơ ộ dài Đ Ngu yên uỷ B C T Tá dụng ần Th kinh ám tận ung tiếp ác dụng c xúc chính phụ chi phối cơ ( ( mm) mm) Th 40 Vòn ách C rìa 7 ưa Đ vào Kh Nh ánh dưới ẳng trong g Zinn 5,5mm trong ông dây III Th ẳng ngoài 40 g Zinn Vòn ách C rìa 12 ưa ngoài Đ ra ông Kh y VI Dâ 6,9mm Th ẳng trên 40 g Zinn Vòn. | LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN Kỳ 1 I. SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU - SINH LÝ CÁC CƠ VẬN NHÃN. - Mỗi mắt có 6 cơ vận nhãn ngoại lai 2 cơ vận nhãn nội tại. - 6 cơ vận nhãn ngoại lai bao gồm 4 cơ thẳng cơ thẳng dưới cơ thẳng trên cơ thẳng trong cơ thẳng ngoài và 2 cơ chéo cơ chéo lớn và cơ chéo bé . Các cơ ngoại nhãn Cơ Đ ộ dài cơ mm Ngu yên uỷ B ám tận C ung tiếp xúc mm T ác dụng chính Tá c dụng phụ Th ần kinh chi phối Th 40 Vòn C ách rìa 7 Đ ưa vào Kh Nh ánh dưới ẳng trong g Zinn 5 5mm trong ông dây III Th ẳng ngoài 40 Vòn g Zinn C ách rìa 6 9mm 12 Đ ưa ra ngoài Kh ông Dâ y VI Th ẳng trên 40 Vòn g Zinn C ách rìa 7 7mm 6 5 Đ ưa lên trên Xo áy vào trong Đư a vào trong Nh ánh trên dây III Th ẳng dưới 40 Vòn g Zinn C ách rìa 6 5mm 6 5 Đ ưa xuống dưới Xo áy ra ngoài Đư a vào trong Nh ánh dưới dây III Ch éo lớn 32 Vòn g Zinn ngu yên uỷ chức năng ở ròng rọc 1 4 trên -ngoài sau xích đạo Ch éo bé 37 Sau hố lệ V ùng hoàng điểm 7- 8 Đ ưa vào trong Đư a xuống dưới Đư a ra ngoài Dâ y IV 15 X oáy ra ngoài Đư a lên trên Đư a ra ngoài Nh ánh dưới dây III Ngoài 6 cơ vận nhãn ngoại lai mỗi mắt còn có hai cơ vận nhãn nội tại là cơ thể mi và cơ co thắt đồng tử cũng liên quan đến động tác vận nhãn trong động tác quy tụ và điều tiết. II. LÁC CƠ NĂNG. Định nghĩa lác cơ năng. Lác là một hội chứng có hai đặc điểm là sự lệch nhiều hoặc sự lệch ít của một nhãn cầu xoay được trong tất cả các hướng và sự rối loạn thị giác hai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN