TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 52/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 52 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KÊ KHAI THUỘC CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND UBND năm 2004 Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 37 2007 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập Căn cứ Quyết định số 85 2008 QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6Nghị định số 37 2007 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập Căn cứ Thông tư số 2442 2007 TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37 2007 NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập Căn cứ Thông tư số 01 2010 TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442 2007 TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ Sau khi thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Ban Tổ chức Thành ủy xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại công văn số 2066 TTTP-TH ngày 19 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về việc kê khai tài sản thu nhập việc xác minh tài sản thu nhập kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội trừ các ngành Công an Quân đội Kiểm sát Tòa án và cơ quan trực thuộc ngành dọc . Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm a Đại biểu Quốc hội chuyên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.