TAILIEUCHUNG - Quy trình vận hành hệ thống điều khiển máy tính trạm SINAUL LSa VÀ I/O UNIT 6MB522

Hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm máy tính SINAUL LSa là sản phẩm của hãng SIEMENS , hệ thống này có thể thực hiện được các chức năng của một trạm phân phối điện năng | TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TY TRUYÈN TẤI ĐIỆN 1 QUY TRINH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TRẠM SINAUL LSA VÀ I O UNIT 6MB522 KHỐI ĐIỀU KHIỂN NGĂN LỘ 6MB524 In lần thứ nhất Người biên soạn Trưởng phòng Kỹ thuật Phó Giảm đốc Công ty Nguyễn Quang Định Nguyễn Hữu Long Vũ Ngọc Minh TẬP ĐOÀN ĐIỆN Lực VIỆT NAM CÔNG TỶ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Số QĐ-TTĐ1- KTTR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nộỉ ngày tháng 12 năm 2007 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỂN tải điện 1 - Căn cứ vào quy phạm kỹ thuật các nhà máy và lưới điện. - Căn cứ vào chức năng quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức của Công ty Truyền tải điện 1 - Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kỹ thuật trạm. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy trình vận hành hệ thống điều khiển máy tính trạm SINAUL LSA và các khối I O 6MB522 Khối điều khiển ngăn lộ 6MB524 Điều 2 Quy trình này áp dụng cho các trạm biến áp của Công ty Truyền tải điện 1. Điều 3 Các ông Phó Giám đốc kỹ thuật Trưởng Phó phòng Kỹ thuật Trạm trưởng Trạm phó Kỹ thuật viên Công nhân quản lý vận hành và sửa chữa trạm biến áp phải nắm vững và thực thi quy trình này . Điều 4 Quy trình này có hiệu lực từ ngày ký . S4V KT. GIÁM ĐÓC Phó giám đốc Vfi Ngọc Minh Quy trình vận hành Hệ thống điều khiển máy tính trạm SINAUT LSA Khối 1 0 unit 6MB522 khối điều khiển ngăn lộ BCU 6MB524 Thiết bị nhất nhị thứ I- Giới thiệu hệ thông. Hệ thống điều khiển và bảo vệ trạm máy tính SINAƯT LSA là sản phẩm của hãng SIEMENS hệ thống này có thể thực hiện được các chức năng của 1 trạm phân phối điện năng như Điều khiển từ xa - Telecontrol Điều khiển tại trạm Điều khiển tự động Giám sát các thiết bị tại trạm Đo lường các thông số Bảo vệ các thiết bị . Với hệ thống này các chức năng của một trạm đã được tích hợp vào trong một hệ thống duy nhất giúp công tác quản lý cũng như vận hành trạm trở nên dễ dàng nhanh chóng và chính xác hơn. Hiện Công ty Truyền tải điện 1 đang quản lý vận hành các trạm có hệ thống điều khiển máy tính SINAUL LSA sau Version

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN