TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 12

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CỦA SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TRONG KỲ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 12. THỜI GIAN LÀM BÀI LÀ 90 PHÚT. . | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút Câu 1. Cho hàm số a. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với m = 1 b. Xác định k để phương trình: có 3 nghiệm phân biệt Câu 2. Tìm GTLN và GTNN của hàm số: Câu 3. Giải phương trình : Câu 4. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với: AB = 2a, BC = a các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng . a. Tính thể tích của SABCD b. Gọi M,N,E,F lần lượt là trung điểm của AB, CD, SC, SD. Chứng minh rằng: Câu 5. Giải phương trình: .Hết