TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Các chuyên ngành của Khoa kinh tế và Quản lý

Thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân Khoa Địa lý. Chương trình thực tập này là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài | TRƯỜNG ĐẠI HOC BACH KHOA HA NỘI Khoa Kinh tếvà Quan ly Bộ mon Quàn trị kinh doanh -oOo- HƯỞNG DẪN THỰC TẬP TOT nghiệp Các chuyên ngành cua Khoa Kinh tế va Quan lý Người biên soạn ThS. Nguyễn Tiên Dung TS. Ngo Trần Anh HA nội - 2006 MỤC LỤC TIÊỤ ĐÊ TRANG I. Mục đích cua thực tập tốt II. Cac nối dung chính cua bao cao 1. Trang bìa va trang phụ 2. Xac nhạn cua cơ sở thực 3. Phiếu thệố dối qua trình thực tâp cua sinh 4. Muc 5. Lơi mơ 6. Cac phan chính cua bao cao 7. Phu 8. Tai liệu tham khao va trích III. Cac quy định vệ hình thức trình bay bao cao thực 1. Định dang cua bao cao thực 2. Trình bay cac bang va hình trong bao 3. Hựơng dan phan tích dự liệu định IV. Chuẩn bị bao vệ V. Nhựng cau hoi thực tâp tót nghiệp cơ ban va hựơng dan tra Phu luc Phan tích ty sô tai Tai liệu tham I. Mục đích cua thực tập tất nghiệp Thực tập tot nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu nam vững các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp đong thời vận dụng kiến thức đá học để tiến hánh phán tích đánh giá các lĩnh vực hoạt đọng sán xuất kinh doánh cở bán cúá doánh nghiệp từ đo đữá rá nhán xêt những mát con hán chế vá đê xuất hữởng đê tái tot nghiệp. Sáú khi kết thúc đởt thực táp tót nghiệp sinh viên sê co khá náng Xác định đữởc những nhú cáu vê dữ liệu vá nguồn dữ liệu phục vụ cho phán tích kinh doánh Phán tích đánh giá đữởc các mát quán trị cúá một doánh nghiệp một cách khoá hoc Định hữởng đữởc dáng đê tái cúá đo án tót nghiệp trong giái đoán tiếp thêo. II. Cac nội dung chính cua bậo cao TTTN Môt báo cáo TTTN gom co những nôi dung chính vá đữởc viết thêo thữ tữ nhữ sáu 1. Tráng bìá vá tráng phu bìá thêo máu 2. Xác nhán cúá cở sở thữc táp thêo máu 3. Phiếu thêo doi quá trình thực táp cúá sinh viên thêo máu 4. Muc luc 5. Lởi mở đáu 6. Dánh muc các chữ viết tát nếu co 7. Phán 1 Giởi thiệu khái quát chung vê doánh nghiệp 8. Phán 2 Phán tích hoát đong kinh doánh cúá doánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    10    0    16-01-2021