TAILIEUCHUNG - Hiệp ước Basel về vốn mới

1. Hiệp ước Basel mới về vốn (gọi tắt là Hiệp ước mới) sẽ được áp dụng cho các ngân hàng hoạt động quốc tế trên cơ sở hợp nhất. Đây là phương tiện tốt nhất để bảo toàn vốn trong các ngân hàng có các công ty trực thuộc nhờ loại bỏ được việc tính toán hai lần. 2. Phạm vi áp dụng của Hiệp ước sẽ được mở rộng để bao gồm, trên cơ sở hợp nhất đầy đủ, bất kỳ một công ty mẹ mà trong đó có một tập đoàn ngân hàng để đảm bảo rằng công ty mẹ này bao. | Nếu một ngân hàng muốn thừa nhận hiệu lực của thỏa thuận khung về mua bán đan xen đối với các giao dịch dạng repo vì mục đích vốn, ngân hàng đó phải áp dụng phương thức trong phần Giảm thiểu rủi ro đã được đề cập đối với từng đối tác một. Phương thức này sẽ ứng dụng tất cả các các giao dịch dạng repo tùy thuộc vào các thỏa thuận khung mua bán đan xen, cho dù ngân hàng đó áp dụng cách tiếp cận chuẩn hoá, cách tiếp cận IRB cơ sở hoặc cách tiếp cận IRB tiên tiến và cho dù các giao dịch hạch toán trong sổ ngân hàng hay sổ kinh doanh mua bán (banking book hay trading book). Theo phương thức này, ngân hàng này sẽ tính E* như tổng số tiền chịu rủi ro hiện tại ròng theo hợp đồng cộng với một khoản dự phòng nhằm đối phó với biến động giá chứng khoán và tỷ giá hối đoái. Phần dự phòng có thể được xác định thông qua các mức chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản bảo đảm do các cơ quan chủ quản đặt ra, hoặc đối với các ngân hàng đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, được xác định thông qua mức chênh lệch do ngân hàng tự tính toán hoặc một mô hình VaR nội bộ. Phương thức carve-out đối với các khoản chênh lệch giữa giá trị khoản vay và giá trị tài sản bảo đảm thuộc các giao dịch dạng repo có thể không được áp dụng khi một mô hình VaR nội bộ được áp dụng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN