TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 10

Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà đuôi trụ thép gió P18 d = 14,8 mm, L = 111 mm, l = 56 mm Chu kì bền T = 60 phút + Mũi doa thép gió đuôi trụ d = 15 mm, L = 100mm, l = 52 mm Dung dịch trơn nguội: Emunxin. Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp cấp chính xác 2% Chiều sâu cắt : + Khoan: t1 = 7,4 mm + Doa: t2 = 0,1 mm Lượng chạy dao : + Khoan: Sv1 = 0,35 mm/vòng (TL[2], bảng 5-25 trang 21) + Doa: Sv2 = 1,9 mm/vòng (TL[2], bảng 5-112 trang 104) | Chương 10 May gia công- Máy khoan can 2H55 Dung cụ cat Mũi khoan ruột gà đuôi trụ thép gio P18 d 14 8 mm L 111 mm l 56 mm Chu kì bén T 60 phũt Mui doa thép giô đuôi tru d 15 mm L 100mm l 52 mm Dung dịch trơn nguôi Emunxin. Dung cu kiém tra Thươc cạp cấp chính xàc 2 Chiéu sau cat Khoan t1 7 4 mm Doa t2 0 1 mm Lương chay dao Khoan Sv1 0 35 mm vong TL 2 bang 5-25 trang 21 Doa Sv2 1 9 mm vong TL 2 bang 5-112 trang 104 o professional download the free trial online at professional Lượng chạy dao chọn theo máy Khoan Sv1 0 056 . 1 415 0 31 mm vOng Doa Sv2 0 056 . 1 4110 1 74 mm vOng Vạn tOc cát tra báng Khoan V1 33 5 m ph TL 2 bang 5-90 trang 86 Doa V2 7 7 m ph TL 2 bang 5-114 trang 106 So vong quay của trục chính theo tính toan Khoan nt1 1000X V 000x 33 5 721 vong ph 3 14 X 14 8 Doa nt2 1000 XV 1 0 X 7 7 163 vong ph 3 14 X15 Chọn theo máy khoan 2H55 ntt1 20 .1 2615 641 vong ph ntt2 20 .1 269 160 vong ph Tính lái ván tốc theo sỌỌ vong quay đá chọn X J . .d 641X 3 14 X14 8 XX Vtt1 -t 29 79 m ph 1000 1000 ntt 2-K-d tt2 . 1000 160 X 3 14 X15 1000 7 536 m ph Tính thôi gian cô ban created with download the free trial online at professional T1 n 64ĨX0iJĨ 0 22 phút T2 . _44 0 158 phút n2 X Sv2 160 X1 74 5. Nguyên cong 7 Phay mặt phang 7 va 9 Máy gia công Máy phay ngang 6H82 Dung cú cát Dáô phay đĩa ba mát ráng thép giô P18 D 110 mm d 32 mm Z 14 ráng Chú kì bén T 150 phút Dung dịch trơn ngúôi Emunxin. Dung Cú kiém tra Thươc cáp cấp chính xác 2 Chiéú sáú cát t 7 65 mm Lương chay dáô tra báng S 0 1 mm ráng TL 2 báng 5-172 trang 155 Sv Sz . Z 0 1 . 14 1 4 mm vông Ván tôc cát tra báng V 36 5 m ph TL 2 báng 5-172 tráng 155 Ván tôc cát tính tôán Từ báng 5-134 TL 2 trang 121 tá cô created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN