TAILIEUCHUNG - Nội quy lao động - Công ty TNHH sản xuất ABC

"Nội quy lao động - Công ty TNHH sản xuất ABC" bao gồm các nội dung: kỷ luật lao động; hành vi vi phạm kỷ luật lao động và hình thức xử lý kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất; điều khoản thi hành. Để nắm bắt nội dung tài liệu chi tiết . | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI Abc NỘI QUY LAO ĐỘNG Tháng 6 năm 2005 CÔNG TY TNHH SX - TM Abc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Công ty TNHH SX-TM Abc Nội quy lao động NỘI QUY LAO ĐỘNG - Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23 6 1994 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 01 4 2002 và có hiệu lực từ ngày 01 01 2003 - Căn cứ Nghị định số 41 CP ngày 06 7 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất và Nghị định số 33 2003 NĐ-CP ngày 02 4 2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 41 CP và - Căn cứ tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh nghiệp. Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành công đoàn Tổng Giám đốc ban hành nội quy lao động thực hiện trong Công ty như sau NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà Người lao động phải thực hiện khi làm việc tại Công ty quy định việc xử lý đối với Người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty. 2. Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi Người lao động làm việc trong Công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động kể cả Người lao động đang trong thời gian tập việc thử việc học nghề. 3. Các từ viết tắt và chú giải Người lao động Công ty Tổng Giám đốc Giám đốc điều hành Trưởng phòng Hành chánh - Là những người công nhân trực tiếp sản xuất hoặc những nhân viên làm việc tại các bộ phận gián tiếp của Công ty bao gồm cả những người đang trong giai đoạn tập việc thử việc học nghề. Là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Abc một công ty Việt Nam được thành lập theo Luật Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là người đại diện theo pháp luật và là người quản lý điều hành chung cao nhất của Công ty. Là người được Tổng Giám đốc ủy quyền thực hiện tất cả các công việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN