TAILIEUCHUNG - Mạng cao áp và trạm điện kéo - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 3

Giáo trình còn cung cấp kiến thức mạng cung cấp điện kéo cùng lưới dây tiếp xúc" cho giao thông điện quốc gia và đô thị. | 9. Miếng đệm trung tính 10. Đệm không khí 12. Thiết bị phân phối điện áp 10 35 kV 13. Dây cung cấp phụ tải khu vực 14. Dây tiếp xúc TX 15. Ray. Điện áp mạng điện 3 pha theo đường vào 1 tới thiết bị phân phối 2 và đến MBA 3 pha 3 cuộn dây 3 đấu Y A A 110 220 35 10 27 5kV. Điện áp ra cuộn thứ cấp thứ nhất là 27 5kV cấp điện cho đoàn tàu nhờ thiết bị phân phối 27 5kV 4 phi đơ 7 8 của mạng tiếp xúc phi đơ ray 6 và mạng tiếp xúc Trên đoạn mạng điện kéo giữa mạng TX và ray sử dụng điện áp 1 pha từ các pha khác nhau của dây quấn MBA đấu A 7 là pha a 8 là pha b 6 là pha C. Đấu các đoạn của mạng dây TX với các pha a và b có thể gây ngắn mạch MBA hạ áp vì thế đoạn dây TX được cách ly bởi khoảng phân cách không khí 10 miếng đệm trung tính 9. ĐỒ NGUYÊN TẮCCLNG CẤP ĐIỆN CHO ĐOÀN TÀU CHẠY ĐIỆN XOAY CHIỀU 15 KV TẦN SỐ THẤP 16 2 3 HZ Hình 3-3 Hình 3-3. 1. 2. 3. 4. 5. Sơ đồ cấu trúc trạm điện kéo xoay chiều điện áp Đầu vào điện áp cung cấp Máy biến áp hạ áp Động cơ đồng bộ và máy phát 1 pha Máy biến áp tăng áp Máy cắt . Phi đơ của mạch tiếp xúc và mạch ray 8. Khoảng cách không khí 9. Dây tiếp xúc 2 __ 15kV tần số 16 Hz 3 MCA TĐK 35 10. Ray 11. Đường dây 110kV. Sử dụng tần số thấp vì đoàn tàu dùng động cơ xoay chiều có vành góp. Trên hình vẽ đường dây cao áp 110kv đấu vào MBA hạ áp 2 của TĐK đường nét đứt là trạm điện kéo . Từ dây quấn thứ cấp của MBA điện áp 6 3kV cung cấp cho động cơ điện đồng bộ. Trên trục của động cơ có máy phát 1 pha 3 . Điện áp ra 5 7 kV với tần số 16 2 3 Hz từ máy phát được tăng lên nhờ MBA 4 và đưa lên thanh cái TĐK. Một trong các thanh cái đấu vào ray bởi phi đơ 7. Các thanh cái khác nhờ các máy cắt 5 và các phi đơ của mạng dây TX 6 đấu vào mạng tiếp xúc. Số lượng lớn các MBA và các bộ biến đổi truyền động quay hạn chế sự ứng dụng của hệ thống cung cấp điện loại này. SÁT SƠ ĐỒ CẤU TRÚC ĐOẠN ĐƯỜNG SẮT CHẠY ĐIỆN BẰNG HỆ THỐNG DÒNG ĐIỆN 1 CHIỀU ĐIỆN ÁP 3 3 KV Hình 3 - 4 Các ký hiệu trên hình 3-4 1. Đầu vào điện áp cung cấp 2 3 5 7 8 10 .