TAILIEUCHUNG - Điều khiển IO bằng sáng từng LED

Đầu tiên để học được vi điều khiển là ta lập trình bật tắt đèn LED cho nó quen với với việc vào ra của vi điều khiển ở đây tôi dùng con CY8C29466 không có các pác dùng con khác cũng được | Điều khiển IO bằng sáng từng LED Nguồn Đầu tiên để học được vi điều khiển là ta lập trình bật tắt đèn LED cho nó quen với với việc vào ra của vi điều khiển ở đây tôi dùng con CY8C29466 không có các pác dùng con khác cũng được. Và bài này tôi đã test trên thực tế nên chương trình ko có gì sai. Con này thì ta không mô phỏng được vì Protues không hỗ trợ. CY8C29466 28-Pin PSoC Device ẠI P0 7 1 28 3 A QP0 õj 2 27 3 AQP0 3 3 26 AJ P0 1 4 25 P2 7 I 5 24 o P2 5 I 6 PDIP 23 3 AJ P2 3 . 7 SSOP A I P2 1Ĩ SMP I 8 9 SOIC I2CSCL P1 7 10 19 5J 11 18 P1 3 12 17 l2CSCL 1 c 13 16 Vss c 14 15 D0 5 . D0 4 D0 2 . D2 3 .ExternalVREF D2 4 .ExternalAGND D2 2J D2 3 XRES D1 5 1 4 .EXTCLK D1 J .XĨALout l2CSDÁ 1 Lắp mạch. Ở đây tôi dùng điều khiển bằng cách bơm dòng cho vi điều khiển. Dùng nguồn 5V cấp cho cả dãy LED và CY8C29466. Các pác gắn lần lượt 8 con LED vào lần lượt các chân Porto tương ứng của vi điều khiển . Chiều của catot của LED được nối vào với vi điều khiển qua các con trở 330 còn đầu Anot của 8 con LED được nối chung với nhau lên 5V Hình vẽ . Thêm 1 mạch reset cho mạch dùng 1 công tắc nối với chân số 19 thông qua 1 điện trở 1k và đầu kia được nối lên VCC. Khi công tắc được đóng thì mạch sẽ tự reset. Còn 1 tụ được nối giữa chân 28 và 14 là để không bị mất nguồn trong khoảng thời gian ngắn. Sơ đồ mạch htti MACH DIEU KHIEN LED DON DUNG PSOC BY BIENDT Vbc XTAbj jt P1 0 XTAin. P1 l GND PI . EKCLK P1 4 CSŨA P1 5 XR ES P1 SMP CSCL P1 7 CY8C294ÓÓ PŨ P AI P2 7 Pũàỉ AI Püp AI ũ VRff P2 F2 5 P0 3 A lũ AOND P2 4 PD 4 A A AI P2 F0 5 A10 AI P2 2 PÛ S Al A I P2 l PD A 1 Al P2 D 2 Nguyên lý hoạt động Do nguon 5V dupc noi tU LED vao vi dieu khien nen khi chan vi dieu khien 0V thi den sang con 5V thi den tat. Psoc co cai hdi khac do cac dong vi dieu khien khac la no khong bo dao dong ngoai ma no tich hdp ben trong nen viec lap mach va dieu khien rat re rang vdi toc do xU ly len tdi 48MHZ. 3 Lap trinh Dau tien cac pac chon .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN