TAILIEUCHUNG - Luận văn "Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "thực trạng thu nộp quỹ bhxh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ bhxh việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI MỞ ĐẦU Như m ọ i quố c gia trên th ế gi ới BHXH Vi ệt Nam trong những n ăm qua đượ c xem là m ộ t trong những chính sách r ất l ớn c ủ a Nhà nướ c luôn đượ c s ự quan tâm và ch ỉ đạ o k ị p th ời c ủ a Đảng và Nhà nướ c đ i ề u này có th ể d ễ dàng lý gi ải b ởi BHXH không ch ỉ liên quan đến hàng triệu lao động mà còn bởi nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả những ng ười phụ thu ộ c vào các đố i tượng trên. BHXH ch ẳng những có ý nghĩ a v ề m ặt kinh t ế - xã h ộ i mà còn có ý nghĩ a nhân đạ o sâu s ắ c chính sách này th ể hi ệ n trình độ văn minh tiềm lực kinh tế và khả năng tổ chức quản lý của Nhà nước. Khi đất nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN thì việc bao cấp toàn bộ cho hoạt động BHXH tỏ ra không còn phù hợp với tình hình mới. Để từng bước đổi mới công tác tổ chức quản lý BHXH chính phủ đ ã ra Ngh ị đị nh 12 CP ngày 26 01 1995 v ề vi ệ c ban hành điều lệ BHXH và Nghị định 19 CP ngày 16 02 1995 về việc thành lập BHXH Việt Nam và các quyết định khác kèm theo về việc ban hành quy chế t ổ chức và ho ạt độ ng c ủa BHXH Vi ệt Nam. V ới mục đích thống nhất việc quản lý và thực hiện các chế độ BHXH nhằm đảm bảo tốt hơn lợi ích của người lao động thì BHXH Việt Nam đã được thành l ập trên c ơ s ở th ống nh ất các tổ chứ c BHXH ở trung ương và đị a phương thuộc hệ thống Bộ Lao động - TB XH và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhằm giúp Thủ tướng chính phủ chỉ đạo công tác quản lý quỹ BHXH và thực hiện chế độ chính sách BHXH theo pháp luật hiện hành. Và để giải quyết tốt vấn đề trên đảm bảo nguồn quỹ chi trả các ch ế độ BHXH cho các đố i tượng đượ c hưởng tr ợ c ấp BHXH thì việc nâng cao hiệu quả thu quỹ đồng thời duy trì và phát triển nguồn quỹ là đòi hỏi bức bách khiến em đi đến lựa chọn nghiên cứu đề tài Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay Những nội dung chính của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN