TAILIEUCHUNG - Hoạt hình cuộn giấy cuộn mở

Mấy ngày tết nếu có xem tivi , bạn thường thấy có những hoạt cảnh trong đó | Hoạt hình cuộn giấy cuộn mở Nguồn Animation cuộn giấy Mây ngày tết nếu có xem TV. bạn thường thấy có những hoạt cảnh trong đó có cuộn liễn giấy câu đối hoặc lời chúc cuộn xuống. Hoạt hình cuộn liền giày này làm trong 3dMax rất dẻ. Tạo một đối tượng Plane trong khung nhìn Top có kích thước và thông số như hình . Nếu bạn thích cuộn giây tròn nhuyễn thì đặt Width Segs cao thêm Trong khung nhìn Front. Tạo một hình Shape Helix vòng tròn ốc có kích thước và thòng sô như hình Chọn Plane 01 và mở bâng Material để áp tạm cho nó một Matarial có áp cả hai mặt. Mục đích là chỉ để thây rỏ trên khung nhìn cả hai mặt của cuộn giây. Đóng bảng Material Editor 1- Shader Basic Parameters Ib linn w 1 r Wire F 2-Sided 1 Í Face Map Í Faceted Blinn Basic Parameters r Ambient 1 Diffuse Specular J 1 10 Self-Illumination r Color pj c J Opacity 1100 c

TỪ KHÓA LIÊN QUAN