TAILIEUCHUNG - Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay

Tham khảo tài liệu 'đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí câp Giây chứng nhận 1. đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay Quyết định số đồng lần. 69 2006 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giây chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đơn đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN nghị Giải quyết Cục HKVN thẩm định và câp Giây chứng nhận. 2. Trường hợp từ chối câp thì thông báo bằng văn bản thủ tục Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay bản gốc bao gồm các thông tin họ tên địa chỉ số điện thoại của người đề nghị đăng ký người đăng ký loại tàu bay số xuất xưởng nhà 1. sản xuất và quốc gia sản xuất năm xuất xưởng loại số lượng và số hiệu động cơ tàu bay loại giao dịch và số Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp lý do phương thức thời điểm và nghĩa vụ được xử lý 2. Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký người 3. đăng ký 4. Giấy chứng nhận giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã cấp Số bộ hồ sơ 01 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN