TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 3

Nội dung chương 6 trình bày về: Tính toán phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện bằng phương pháp qui hoạch động | Môn học Vận hanh Hệ thống điện Chương 3 TÍNH TOÁN PHAN Bố TỐI UU CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN BÀNG PHUONG PHÁP QUI HOÁCH ĐỐNG . MỞ ĐAU Quy hoạch động là một phương pháp quy hoạch toán học nhằm tìm lòi giai tối ưu cua quá trình nhiều bươc hoằc nhiều giái đoạn . Tính tư động ơ đây nhằm nhẩn mạnh vai tro thơi gian vá sư xuât hiền dày các quyềt định trong quá trình giái bái toán cung như thư tư các phép toán co y nghĩa quan trong. Quá trình kháo sát được chia thánh nhiều bươc ơ mối bươc tá sư dung một quyềt định. Quyềt định ơ bươc trươc co thề điều khiền quá trình ơ bươc sau. Như vây quy hoach động tao nền một dáy quyềt định. Dáy quyềt định đo goi lá sách lươc hoằc co khi lá chiền lươc . Sách lươc thoa mán muc tiều quy định goi lá sách lươc tội ưu. Chỉ tiều tội ưu phái thề hiền đội vơi toán bộ quá trình nhiều bươc. Sau đây đề chuẩn bị tìm hiều nội dung cơ bán cua phương pháp quy hoach động ta kháo sát một thí du về quá trình điều khiền nhiều bươc. Giá thiềt cân tìm một sách lươc tội ưu đề phân phội nguộn vộn ban đâu X cho một hề thộng k xí nghiềp hoat động trong n nằm sao cho lơi nhuân thu đươc tư k xí nghiềp đo sau n nằm lá cực đái. ở đây nguộn vộn X co thề lá nguộn vât tư sưc lao động cộng suât đằt cua máy moc .. Ngoái ra bái toán co thề xây dưng theo nhưng muc tiều khác như chi phí về nhiền liều lá cưc tiều hiều quá tộng về lao động lá cưc đái . Sách lươc tội ưu ơ đây lá bộ giá trị nguộn vộn đâu tư cho tưng nhá máy ơ mội nằm sao cho lơi nhuân tộng sau n nằm lá cưc đái. Giá thiềt goi Xj i lá giá trị nguộn vộn đâu tư cho xí nghiềp i ơ đâu nằm j trong đo i 1 2 . k vá j 1 2 .n ngoái ra thoa mán điều kiền về cân bằng nguộn vộn ơ mội nằm k E Xj Xj j 1 2 . n 3-1 t 1 trong đo Xj lá nguộn vộn tộng con lái đằt váo nằm j cho k xí nghiềp. Lơi nhuân tộng cua k xí nghiềp sau n nằm ky hiều lá W giá trị cua W phu thuộc váo nguộn vộn ban đâu X vá sộ nằm hoat động n. co thề biều diền W lá hám cua các giá trị Xj i W X n W X1 i X2 i . X 3-2 Đây lá bái toán điền hình cua quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN