TAILIEUCHUNG - Liên lạc giữa các tiến trình và vấn đề đồng bộ hóa

Các tiến trình trên nguyên tắc là hoàn toàn độc lập, nhưng thực tế có thể như thế không ? Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lý do các tiến trình có nhu cầu liên lạc, các cơ chế hỗ trợ việc liên lạc này cũng như những vấn đề đặt ra khi các tiến trình trao đổi thông tin với nhau. | BÀI 4 LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HOA Nguồn Các tiến trình trên nguyên tắc là hoàn toàn độc lập nhưng thực tế có thể như thế không Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lý do các tiến trình có nhu cầu liên lạc các cơ chế hỗ trợ việc liên lạc này cũng như những vấn đề đặt ra khi các tiến trình trao đổi thông tin với nhau. I. LIÊN LẠC GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH . Nhu cầu liên lạc giữa các tiến trình Trong môi trường đa chương một tiến trình không đơn độc trong hệ thống mà có thể ảnh hưởng đến các tiến trình khác hoặc bị các tiến trình khác tác động. Nói cách khác các tiến trình là những thực thể độc lập nhưng chúng vẫn có nhu cầu liên lạc với nhau để Chia sẻ thông tin nhiều tiến trình có thể cùng quan tâm đến những dữ liệu nào đó do vậy hệ điều hành cần cung cấp một môi trường cho phép sự truy cập đồng thời đến các dữ liệu chung. Hợp tác hoàn thành tác vụ đôi khi để đạt được một sự xử lý nhanh chóng người ta phân chia một tác vụ thành các công việc nhỏ có thể tiến hành song song. Thường thì các công việc nhỏ này cần hợp tác với nhau để cùng hoàn thành tác vụ ban đầu ví dụ dữ liệu kết xuất của tiến trình này lại là dữ liệu nhập cho tiến trình khác . .Trong các trường hợp đó hệ điều hành cần cung cấp cơ chế để các tiến trình có thể trao đổi thông tin với nhau. . Các vấn đề nảy sinh trong việc liên lạc giữa các tiến trình Do mỗi tiến trình sỡ hữu một không gian địa chỉ riêng biệt nên các tiến trình không thể liên lạc trực tiếp dễ dàng mà phải nhờ vào các cơ chế do hệ điều hành cung cấp. Khi cung cấp cơ chế liên lạc cho các tiến trình hệ điều hành thường phải tìm giải pháp cho các vấn đề chính yếu sau Liên kết tường minh hay tiềm ẩn explicit naming implicit naming tiến trình có cần phải biết tiến trình nào đang trao đổi hay chia sẻ thông tin với nó Mối liên kết được gọi là tường minh khi được thiết lập rõ ràng trực tiếp giữa các tiến trình và là tiềm ẩn khi các tiến trình liên lạc với nhau thông qua một qui ước ngầm nào đó. Liên lạc theo chế độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN