TAILIEUCHUNG - Evaluation the efficacy of fungicides and bio-agents against Fusarium oxysporum under in vitro and in vivo conditions

An experiment was carried out to evaluate the efficacy of fungicides (Calcium chloride, Mancozeb, Carbendazim), bio-agents (Trichoderma harzianum, T. viride and Pseudomonas fluorescens) against root rot of fennel (Fusarium oxysporum). | Evaluation the efficacy of fungicides and bio-agents against Fusarium oxysporum under in vitro and in vivo conditions

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.