TAILIEUCHUNG - Species diversity of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi in Dalli-Rajhara iron mine overburden dump of Chhattisgarh (Central India)

We investigated the diversity of AM fungi in Dalli-Rajhara (Chhattisgarh, India) mine overburden (OB) dump and compares with natural forest soils of adjoining areas. Soil samples were collected from rhizosphere region of planted and naturally growing tree species in mine OB dump. AM spore was isolated by wet sieving and decanting and sucrose floatation method, spore density (per 100g dry soil) was calculated. | Species diversity of arbuscular mycorrhizal AM fungi in Dalli-Rajhara iron mine overburden dump of Chhattisgarh Central India

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.