TAILIEUCHUNG - Evaluation of quality protein maize (Zea mays L.) hybrids for quantitative and quality traits

Present investigation was undertaken to evaluate the single cross QPM hybrids for quantitative and quality traits. The results indicated that the hybrids showed significant variability for most of the traits studied. Among the F1 hybrids SC-8 yielded the highest grain yield per plant ( g) followed by SC-30 ( g), SC-24 ( g) and SC20 ( g). Two F1 hybrids (SC-13 and SC-19) had high tryptophan content among all the hybrids. | Evaluation of quality protein maize Zea mays L. hybrids for quantitative and quality traits

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.