TAILIEUCHUNG - Mean performance and analysis of variance of thirty genotypes for twelve characters studied in maize (Zea mays L.)

The mean performance and analysis of variance (ANOVA) was studied in a set of thirty genotypes on maize (Zea mays L.). The experiment was conducted in a Randomized Block Design (RBD) with three replications at Genetics and Plant Breeding Research Farm, Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. | Mean performance and analysis of variance of thirty genotypes for twelve characters studied in maize Zea mays L.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.