TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là xây dựng chỉ số căng thẳng khu vực tài chính và đánh giá mức độ căng thẳng tài chính, tác động của căng thẳng khu vực tài chính đến nền kinh tế thực, trên cơ sở đó, đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm duy trì sự ổn định tài chính, phòng ngừa sự căng thẳng khu vực tài chính trong thời gian tới. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ THỊ KIM OANH NGHIÊN CỨU CĂNG THẲNG KHU VỰC TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 9340201 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI 2019 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . Đỗ Thị Kim Hảo 2. TS. Nguyễn Đỗ Quốc Thọ Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện vào hồi . giờ. ngày. tháng . năm 2020 tại Học viện Ngân hàng. Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Học viện Ngân hàng - Thư viện Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Khu vực tài chính với cấu trúc phức tạp có mối liên kết mật thiết tác động qua lại với các khu vực của nền kinh tế thực của mỗi nước. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ tháng 7 năm 2007 ở Mỹ đã đẩy chi phí tín dụng tăng cao khiến cho các doanh nghiệp cá nhân các tổ chức tài chính trở nên thận trọng hơn đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái đe dọa sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Ở các nước có nền kinh tế mới nổi như Việt Nam mới hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực sẽ phải chịu nhiều cú sốc từ bên ngoài nên khu vực tài chính sẽ có nhiều biến động. Hơn nữa nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế dựa vào ngân hàng bank-based market quy mô các định chế tài chính phi ngân hàng và thị trường chứng khoán vẫn còn rất nhỏ do đó khi hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Đồng thời nhìn từ góc độ hấp thụ vốn của nền kinh tế những yếu kém trong nội lực của các doanh nghiệp khi được bộc lộ đã thực sự hạn chế doanh nghiệp khỏi khả năng tiếp nhận vốn tín dụng. Chính vì vậy việc nghiên cứu và xây dựng chỉ số căng thẳng khu vực tài chính trên cơ sở đó xác định các giai đoạn căng thẳng khu vực tài chính đánh giá tác .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.