TAILIEUCHUNG - Doctoral thesis summary: Researching factors affecting the quality of accounting information systems in small and medium-sized enterprises in Hanoi City

The objectives are to determine the criteria for evaluating the quality of accounting information systems and investigate the factors affecting the quality of accounting information systems. Then, the study proposed recommendations to improve the quality of accounting information systems in SMEs. | Doctoral thesis summary Researching factors affecting the quality of accounting information systems in small and medium-sized enterprises in Hanoi City

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.