TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế

Luận án trên cơ sở luận giải những vấn đề lý luận chung về nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong hội nhập quốc tế; Luận án phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LƯƠNG CHIÊU TUẤN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số 62 31 01 02 HÀ NỘI - 2019 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học 1. PGS TS Hoàng Thị Bích Loan 2. PGS TS Cù Chí Lợi Phản biện 1 . . Phản biện 2 . . Phản biện 3 . . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi. giờ. ngày. tháng. năm 20. Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Ninh Bình có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Thực tế doanh nghiệp du lịch DNDL ở Ninh Bình đã góp phần làm thay đổi hình ảnh Ninh Bình trong nhận thức của bạn bè trong nước và quốc tế. Tuy kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Bởi nguyên nhân của tình trạng này là do quy mô kinh doanh còn mang tính nhỏ lẻ manh mún chưa hoàn thiện hành lang pháp lý việc chấp hành các quy định pháp luật đối với DNDL và người lao động còn hạn chế Đặt ra cho DNDL phát triển bền vững đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Do vậy vấn đề đặt ra phải có nhân lực đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng hợp lý về cơ cầu để thực thi nhiệm vụ trong DNDL đây là vấn đề phức tạp cần có sự phân tích sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn về nhân lực của DNDL là rất cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu đó tác giả lựa chọn đề tài Nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế là đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở luận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.