TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước

Luận án nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài khi về nước; nghiên cứu thực trạng triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước; đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước; đề xuất các kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi về nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ------------------------- VŨ THỊ YẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI KHI VỀ NƯỚC Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội Năm 2020 1 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Thương mại Người hướng dẫn khoa học 1. Bùi Hữu Đức 2. TS Chu Thị Thủy Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Thương mại. Vào hồi giờ ngày tháng . năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Thương mại 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động đưa người lao động và chuyên gia ra nước ngoài làm việc là một hoạt động kinh tế-xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực giải quyết việc làm tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước tiếp nhận lao động. Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội LĐTB amp XH tính đến cuối năm 2018 Việt Nam có khoảng trên lao động đang làm việc tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động ở 30 nhóm ngành nghề khác nhau. Bình quân mỗi năm nước ta có khoảng lao động đi làm việc tại nước ngoài chiếm 5 số lao động được giải quyết việc làm hàng năm. Tuy nhiên số lượng lao động này sau khi hết hạn hợp đồng quay trở về nước lại gặp phải nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm rất ít người lao động tự tìm kiếm được việc làm phù hợp với tay nghề và kinh nghiệm họ đã tích lũy được trong thời gian lao động ở nước ngoài. Do đó việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm CSHTTVL cho người lao động Việt Nam NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài khi về nước là rất cần thiết nhằm thu hút lực .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.