TAILIEUCHUNG - Thesis summary: A measurement model of city-based consumer patriotism - A case of research in Vietnam

Problem Statement The operationalization of the construct of consumer patriotism and its relationship with Vietnamese consumer ethnocentrism. The suitable measurement scale of the contruct of Vietnamese patriotism. The rule of the relationship between cosmopolitanism and ethnocentrism of Vietnamses consumer. | Thesis summary A measurement model of city-based consumer patriotism - A case of research in Vietnam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.