TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Định hướng thời gian và ý định tiếp tục sử dụng thương mại di động - Vai trò của rủi ro và an toàn cảm nhận

Luận án kiểm định tác động trực tiếp của CFC-Immediate và CFC-Future đến ý định tiếp tục sử thương mại di động; tác động bất đối xứng của CFC-Immediate và CFC-Future đến rủi ro cảm nhận và an toàn cảm nhận. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung luận án. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Định hướng thời gian và ý định tiếp tục sử dụng thương mại di động - Vai trò của rủi ro và an toàn cảm nhận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU KHÔI ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG VAI TRÒ CỦA RỦI RO VÀ AN TOÀN CẢM NHẬN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số 9340101 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại hoc Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học GS. TS. Nguyễn Đông Phong TS. Lê Nhật Hạnh Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện . DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Tạp chí quốc tế 1. Nguyen Huu Khoi Ho Huy Tuu amp Svein Ottar Olsen 2018 The role of perceived values in explaining Vietnamese consumers attitude social norm and intention to adopt mobile commerce Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics Vol. 30 Issue 4 1134 2. Nguyen Huu Khoi amp Angelina Nhat Hanh Le 2018 The impact of social media on consumer behavior the case of consumer generated content on YouTube International Journal of Information and Management Sciences Vol. 29 Issue 3 323 344 3. Nguyen Dong Phong Nguyen Huu Khoi Angelina Nhat Hanh Le 2018 quot Factors affecting mobile shopping a Vietnamese perspective quot Journal of Asian Business and Economic Studies Vol. 25 Issue 2 205 Tạp chí quốc gia 1. Nguyễn Hữu Khôi. Vai trò của lợi ích sự đánh đổi và giá trị đối với ý định sử dụng thương mại di động. Tạp chí Kinh tế amp Phát triển 269 21 31. 2. Nguyễn Hữu Khôi. 2019 . Tác động của định hướng thời gian chi phí và lợi ích cảm nhận đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng tại Việt Nam 30 4 65 80. 3. Nguyễn Hữu Khôi. 2019 . Giá trị cảm nhận và ý định sử dụng thương mại di động Vai trò của giá trị tri thức và giá trị dựa trên điều kiện 30 3 35 49. 4. Nguyễn Hữu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.