TAILIEUCHUNG - Econnomics PhD dissertation summary: Developing the supply chain model acording to the approach to improve the value-added for vegetabales and fruits in Hanoi

To propose solutions to develop the supply chain model according to the approach to improve the value-added for vegetables and fruits in Hanoi based on assessing the status of the fruit and vegetable supply chain models in the area. | Econnomics PhD dissertation summary Developing the supply chain model acording to the approach to improve the value-added for vegetabales and fruits in Hanoi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.