TAILIEUCHUNG - Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiễm HIV

Nhiễm HIV có liên quan đến sự phát triển của TCSS. Tại VN, chưa có báo cáo về tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu: Xác định tỉ lệ và một số yếu tố liên quan đến TCSS ở các phụ nữ nhiễm HIV (H). | Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến trầm cảm sau sinh ở phụ nữ nhiễm HIV NGHIÊN CỨU NGUYỄN MẠNH HOAN CAO NGỌC THÀNH TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 12 4 10-17 2014 TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TRẦM CẢM 1. Đặt vấn đề Thu thập và xử lý số liệu Tình trạng nhiễm HIV có liên quan đến sự phát Nhóm nhiễm H Bao gồm các sản phụ đã biết nhiễm SAU SINH Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV triển của TCSS Sự hiện diện của TCSS đã gắn liền với H trước nhập viện và các sản phụ có sàng lọc HIV khi chất lượng kém của cuộc sống tiến triển của bệnh HIV nhập viện sau đó có khẳng định . Lấy đến khi đủ cỡ Nguyễn Mạnh Hoan 1 Cao Ngọc Thành 2 và không tuân thủ điều trị ARV. Mặc dù điều trị chống mẫu yêu cầu là 135. 1 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 2 Trường Đại học Y Dược Huế trầm cảm đã chứng minh hiệu quả về cải thiện các triệu Nhóm không nhiễm H Các sản phụ có sàng lọc HIV chứng lâm sàng và tăng cường sự tuân thủ ARV nhưng - khi nhập viện. Cách lấy mẫu cứ một sản phụ nhóm Tóm tắt Background and objective HIV infection is also a TCSS thường xuyên không được phát hiện và điều trị. nhiễm H nhập viện thì sẽ lấy ngẫu nhiên đơn 3 sản phụ Đặt vấn đề và mục tiêu Nhiễm HIV có liên quan cause of postpartum depression however in Vietnam Trên thế giới tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm H từ 30 - 70 nhóm không nhiễm H nhập viện ngay sau sản phụ trên. đến sự phát triển của TCSS. Tại VN chưa có báo cáo về there has not yet the prevalence of postpartum 23 24 . Tại VN chưa có báo cáo về tỉ lệ TCSS ở phụ nữ Các mẫu đã được chọn vẫn được đưa vào nghiên cứu tỉ lệ TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV. Nghiên cứu này được depression in HIV infected women. Objective of this nhiễm HIV. Nghiên cứu của chúng tôi muốn đánh giá sự dù các ca test sàng lọc đứng trước nó sau này có kết thực hiện nhằm mục tiêu Xác định tỉ lệ và một số yếu research is To determine prevalence and related factors phổ biến của TCSS ở phụ nữ nhiễm HIV và tìm các yếu tố quả khẳng định - . tố liên quan đến TCSS ở các phụ nữ nhiễm HIV H . of postpartum depression in HIV infected women . có liên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.