TAILIEUCHUNG - Chất lượng phôi chuyển: Yếu tố tiên lượng kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Bài viết trình bày xác định mối liên hệ giữa sự hiện diện của phôi tốt trong số phôi được chuyển và cơ hội có thai của bệnh nhân sau chuyển phôi giai đoạn phân chia. | Chất lượng phôi chuyển Yếu tố tiên lượng kết quả thụ tinh trong ống nghiệm Tạp chí phụ sản - 12 3 107-110 2014 CHẤT LƯỢNG PHÔI CHUYỂN YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Trương Thị Thanh Bình 1 2 Bùi Thị Thu Hiền 1 Lê Thụy Hồng Khả 1 2 Hồ Mạnh Tường 1 2 1 Bệnh viện An Sinh 2 Đại học Quốc gia Tóm tắt Abstract Giới thiệu Phương pháp đánh giá và lựa chọn QUALITY OF TRANSFERRED EMBRYOS AS phôi dựa trên đặc điểm hình thái được sử dụng phổ PREDICTOR OF IVF OUTCOMES biến trong thụ tinh trong ống nghiệm IVF . Đặc điểm về Introduction Morphology-based embryo scoring hình thái phôi có thể giúp tiên lượng khả năng có thai. and selection are commonly used in IVF. Embryo Mục tiêu Xác định mối liên hệ giữa sự hiện diện morphology can have predictive value for pregnancy. của phôi tốt trong số phôi được chuyển và cơ hội có thai Objective To investigate the association between của bệnh nhân sau chuyển phôi giai đoạn phân chia. morphology-based embryo quality and outcomes in an Phương pháp Nghiên cứu hồi cứu thực hiện IVF program transferring early cleavage embryos. trên 1694 chu kỳ điều trị IVF có chuyển phôi vào ngày Methods This was a retrospective study of1694IVF 2. Việc đánh giá phôi được thực hiện dựa trên tiêu cycles undergoing fresh embryo transfer on day 2. The chuẩn đồng thuận Istanbul năm 2010. Các ca điều 2010 Istanbul consensus for embryo scoring was applied. trị được chia thành hai nhóm nhóm 1 n 1070 có The studied cycles were divided into 2 groups group ít nhất một phôi tốt trong số phôi được chuyển và 1 n 1070 had at least 1 good embryotransferred nhóm 2 n 624 không có phôi tốt được chuyển. Kết group 2 n 624 with no good embryo transferred. Main quả đánh giá bao gồm tỉ lệ thai lâm sàng CPR và tỉ outcomeswere clinical pregnancy rate CPR ongoing lệ thai diễn tiến OR . pregnancy rate OR . Kết quả Tuổi vợ trung bình ở nhóm 1 và nhóm 2 Results Mean age of women in group 1 and group lần lượt là 33 3 5 02 and 33 5 1 p 0 828 . Số phôi 2 were

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.