TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về một số biện pháp tránh thai của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, năm 2013

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) trên thế giới gia tăng. Tuy nhiên, theo quỹ Dân số Liên hợp quốc, tình trạng phá thai vẫn đang tăng nhanh chóng. | Nghiên cứu kiến thức thái độ và thực hành về một số biện pháp tránh thai của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2013 Tạp chí phụ sản - 12 2 207-210 2014 NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2013 Nguyễn Thanh Phong 1 Phạm Huy Hiền Hào 2 1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 2 Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Đặt vấn đề Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh STUDY OF KNOWLEDGE ATTITUDE AND PRACTICE thai BPTT trên thế giới gia tăng. Tuy nhiên theo quỹ ABOUT CONTRACEPTIONS OF HANOI MEDICAL COLLEGE Dân số Liên hợp quốc tình trạng phá thai vẫn đang STUDENTS 2013 tăng nhanh chóng. Đối tượng và phương pháp Circumstances the reasons for the study Nghiên cứu NC mô tả cắt ngang kết hợp NC định Currently the rate of use of contraception in the world is lượng và định tính sử dụng bộ câu hỏi để hướng dẫn increasing. However the abortion situation is still growing 280 sinh viên SV hệ Cao đẳng chính quy trường Cao rapidly worldwide. Subjects and Methods Design the đẳng Y tế Hà Nội năm thứ nhất chưa lập gia đình cross-sectional descriptive study combined quantitative đọc và tự điền vào phiếu NC. Sử dụng chatroom trên and qualitative using pre-designed questions to guide yahoo messenger để thảo luận nhóm 15 SV. Kết quả 280 students who are formal college in Hanoi Medical 99 3 SV biết ít nhất một BPTT. Có 65 2 SV cho rằng College the first year unmarried read and fill out the BPTT khẩn cấp được dùng sau khi quan hệ tình dục self- study. Using chatrooms on yahoo messenger to QHTD không dùng các BPTT hỗ trợ 91 9 SV biết discuss 15 students. Results 99 3 of students know bao cao su BCS được sử dụng cho các trường hợp at least one contraceptive method. 65 2 of students muốn tránh thai tạm thời 84 9 để phòng chống knew emergency contraception is used after sex to not HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Có use support contraceptions 91 9 of the students knew 86 1 SV biết viên thuốc tránh thai .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.