TAILIEUCHUNG - Bước đầu đánh giá kết quả chẩn đoán di truyền tiền làm tổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bước đầu đánh giá kết quả kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ áp dụng trên phôi của các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. | Bước đầu đánh giá kết quả chẩn đoán di truyền tiền làm tổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Tạp chí phụ sản - 12 2 173-175 2014 BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Nguyễn Viết Tiến 1 Nguyễn Thị Minh 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Tóm tắt Abstract Mục tiêu Bước đầu đánh giá kết quả kỹ thuật THE FIRST STEP EVALUATION OF PREIMPLANTATION chẩn đoán di truyền tiền làm tổ áp dụng trên phôi của GENETIC SCREENING IN HUMAN EMBRYOS AT IVF các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung CENTRE OF NHOG tâm Hỗ trợ Sinh sản bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Objective first step evaluation of preimplantation Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 37 genetic screening in human embryos at IVF center of phôi của 11 bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm áp NHOG. Methods A cross sectional study of 11 women dụng phương pháp chẩn đoán di truyền tiền làm tổ. with 37 embryos underwent FISH-based PGD during Sinh thiết phôi được thực hiện trên phôi ngày 3. Sau IVF procedure. At day 3 one or two blastomeres were khi cố định phôi bào quá trình lai được thực hiện với aspirated from each embryo. Biopsied blastomeres were các mẫu dò ADN bằng phương pháp FISH. Các tín hiệu examined using FISH analysis to screen out embryos từ kính hiển vi huỳnh quang của 5 nhiễm sắc thể 13 with chromosomal abnormalities 5 chromosomes 13 18 21 and X Y khảo sát được ghi nhận. Kết quả Tỷ 18 21 and X Y . Results There were 45 9 embryos lệ phôi bất thường NST 45 9 . Tỷ lệ bất thường dị bội with abnormal chromosomes. The highest abnormal ở cặp NST 21 là cao nhất 40 93 và thấp nhất ở cặp chromosome rate was 21 40 93 the lowest rate NST giới tính và cặp NST 13 13 63 . Tỷ lệ phôi phát were X Y and 13 13 63 . Blatulation rate 86 49 . triển thành phôi nang sau sinh thiết 86 49 . Tỷ lệ có Pregnancy rate 66 67 implantation rate 40 9 . thai lâm sàng 66 67 và tỷ lệ làm tổ 40 9 . Kết luận Conclusion A high incidence of chromosomal Tỷ lệ bất .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.