TAILIEUCHUNG - Thẩm định dự án - Cty FullBright

Tham khảo sách 'thẩm định dự án - cty fullbright', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chôông trình giaing day kinh tei Fulbright Niein khoa 2005-2006 Thaim nònh döi ain Bai noic Phain Mot Chööng 1 Cac Vain nei Quyeit nònh Phần Một Các Vấn đề Quyết định và Các Thủ tục Ra Quyết định Phần Một giới thiệu về việc ra quyết định. Sau khi học hết Phần Một bạn sẽ có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây Vấn đề quyết định là gì và có những loại vấn đề quyết định gì Các hệ thống mục tiêu và các hệ thống phát hiện vấn đề là gì Những hệ thống này đóng góp như thế nào vào việc giải quyết các vấn đề quyết định Những đặc điểm của một quyết định hợp lý là những đặc điểm nào Thủ tục ra quyết định là gì và hiện có những loại thủ tục ra quyết định nào Ở đây có bốn chương Chương Một giới thiệu về các vấn đề quyết định. Trước tiên định nghĩa về các vấn đề quyết định được đưa ra và sau đó là phần trình bày bốn phương pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề như thế. Trong số bốn phương pháp này chúng tôi nêu bật phương pháp có tính hệ thống và hợp lý. Chương này kết thúc với phần tổng quan về những loại vấn đề quyết định khác nhau. Chương Hai tập trung vào các hệ thống mục tiêu và các hệ thống phát hiện vấn đề. Chương này bắt đầu bằng việc giải thích tại sao các hệ thống này thật là quan trọng trong việc phát hiện các vấn đề quyết định. Tiếp theo là trình bày về những khía cạnh khác nhau của các mục tiêu và các hệ thống mục tiêu. Cuối cùng chương này giải thích về các hệ thống phát hiện vấn đề và những loại khác nhau của các hệ thống như thế. Ngoài ra trong chương này có đưa ra một số ví dụ. Chương Ba xem xét những đặc điểm của các quyết định hợp lý. Chương này bắt đầu với một ví dụ mô tả quá trình của một trường hợp ra quyết định cụ thể. Trên cơ sở ví dụ này chương này cho thấy những yêu cầu phải được đáp ứng để một quyết định được xem là hợp lý. Phần cuối của chương này thảo luận về việc khoa học quản lý có thể cung cấp sự hỗ trợ gì cho các nhà quản lý để giúp họ đưa ra các quyết định hợp lý. Chương Bốn đây là chương cuối cùng trong Phần Một thảo luận về các thủ tục ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN