TAILIEUCHUNG - Luận văn - Cổ phần hoá DNNN ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - cổ phần hoá dnnn ở việt nam , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thứ chín: Chế độ Cổ phần và công ty Cổ phần đã trở thành hình thức tổ chức chủ yếu và thủ đoạn lũng đoạn của công ty. Chế độ Cổ phần đã có tác dụng tăng nhanh tốc độ tập trung vôn, tăng cường thực lực kinh tế cho công ty. Thông qua các hình thức xâm nhập, khống chế, đầu tư Cổ phần để nhằm mục dích thôn tính hoặc chi phối các doanh nghiệp khác, từ đó hình thành các doanh nghiệp lớn có quy mô kinh tế mạnh, lực lượng kinh tế hùng hậu. Sự lũng đoạn của các công ty Cổ phần không những phản ánh trên quy mô mà còn phản ánh sự biến động cơ cấu nền kinh tế, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế lớn, đa dạng hoá kinh tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và cạnh tranh thị trường gay gắt, xu thế thị trường diễn biến phức tạp, thì các công ty Cổ phần chỉ có thể lựa chọn chiến lược kinh doanh đa dạng hoá. Mặc dù chiến lược này phát sinh nhiều vấn đề phức tạp nhang nó lại có lợi trong việc hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, giúp cho công ty đứng vững, có thất bại cũng chỉ một phần nhỏ nào đó mà thôi. Lý do này khiến cho phần lớn các công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp đa chức năng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN