TAILIEUCHUNG - Evaluation of Helping Babies Breathe Quality Improvement Cycle (HBB-QIC) on retention of neonatal resuscitation skills six months after training in Nepal

Each year 700,000 infants die due to intrapartum-related complications. Implementation of Helping Babies Breathe (HBB)-a simplified neonatal resuscitation protocol in low-resource clinical settings has shown to reduce intrapartum stillbirths and first-day neonatal mortality. | Evaluation of Helping Babies Breathe Quality Improvement Cycle (HBB-QIC) on retention of neonatal resuscitation skills six months after training in Nepal

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.